Samurai Sword Technic

This is an explanation for sword sword Technic.


1 Basic How To Grab The Sword
  Battou
  Noutou
  Sakate Noutou
  Suwari Noutou
2 8Postures  
3 15 no Kata  
4 9 no Kirikata
5 Offence Makkougiri
  Kesagiri
  Kiriage
  Tuki
  Suiheigiri
6 Deffnece Ukenagashi
  Joudanbarai
  Chudanbarai
  Makiotoshi
  Hassouuke
  Suriage
  Suriotoshi
  Juodanageuke
  Yamagiuke
  Tenchi
  Ten
  Tubazeriuke
7 Irimi&Urairimi no Kumite Iriminokumite
  Urairimi no kumite
8 Sayugiri no Kumite Ukenagashi
  Suriage
  Makiotoshi
  Suriotoshi
9 Zengo giri no Kumite Nukidou
  Kesagiri
  Gasshiuchi
10 Shihou giri  
11 Chidori Ukenagashi
  Suriage
  Nukidou
12 Kakomi Ukenagashi
  Suriage
  Suriotoshi